Slanské vrchy sú domovom mnohých druhov vtákov aj tých ohrozených

0

Do Slanských vrchov sa postupne vracajú lesné sťahovavé vtáky. Ako prvé prileteli mucháriky bielokrké a škovránky.

Táto lokalita bola vyhlásené za chránené vtáčie územie v roku 2010. Je to rozsiahle zalesnené pohorie na východnom Slovensku, ktoré zaberá rozlohu 60.247 hektárov a dosahuje výšku okolo 1000 metrov nad morom.

Prevažujú tu listnaté lesy, hlavne bukové. Ornitológ Samuel Pačenovský, pracovník Štátnej ochrany prírody pre TASR povedal, že sa na nich viažu mnohé druhy vtáctva, najvzácnejšie sú dravé vtáky, ďatle, sovy a spevavce. Z týchto skupín, ktoré sú aj predmetom ochrany, sú najvzácnejšie orol krikľavý, včelár lesný, orol kráľovský a orol skalný. Z ďatľov hlavne ďateľ bielochrbtý, ďateľ prostredný. Nachádzajú sa tu aj významné populácie žlny sivej a tesára čierneho. Najviac ohrozenými druhmi sú orol kráľovský, orol krikľavý a bocian čierny.

„Významným druhom pre túto oblasť je sova dlhochvostá, je to druh, ktorý sa k nám rozšíril z východnej Európy z oblasti Uralu a obýva aj Sibír. Vyhľadáva viac ihličnaté a zmiešané lesy. Na Slovensku sa vyskytuje predovšetkým na východe. V Slanských vrchoch ich žije okolo 200 párov a je to jedno z najvýznamnejších území pre túto sovu u nás,“ uviedol Pačenovský.

V dutinách stromov hniezdi niekoľko druhov muchárikov – bielokrký, malý aj sivý. K vzácnym druhom patrí žltochvost hôrny. Vyskytuje sa tu aj skupina vtákov, ktoré sú viazané na otvorené biotopy a vyhovuje im lúčny charakter územia. Je to prepelica poľná, pŕhľaviar čiernohlavý, škovránok stromový. Tiež lelek lesný, ktorý je u nás pomerne zriedkavý. Na biotop otvorenej krajiny so zarastajúcimi krovinami sa viažu druhy penica jarabá a strakoš obyčajný.

„Chránené vtáčie územia majú zabezpečiť taký stav biotopov, aby tu mohli prežívať vzácne druhy vtákov. Priamo to závisí od spôsobu hospodárenia, či sa budú lúky viac kosiť alebo zarastať. Budúcnosť lesných druhov bude závisieť od toho, ako udržateľne sa budeme starať o les. Keď tam bude dostatok starých porastov, kde sú možnosti hniezdenia pre dravce, ďatle, sovy, mucháriky, tak o to bude pestrejšia ich skladba. V opačnom prípade sa to odrazí na početnosti druhov,“ doplnil ornitológ.

Bránou do Slanských vrchov od Prešova je Ruská Nová Ves. V bývalej pieskovcovej bani sa tu udomácnili rodiny včelárika zlatého. Vzácny vtáčik vyniká pestrým sfarbením. Kronikár obce Jozef Papcún ho zaregistroval a nafotil ešte pred dvanástimi rokmi, ale podľa jeho zistení včeláriky sa tu udomácnili ešte skôr. Každý rok sa početné rodiny vracajú do svojich hniezdisk. V pieskovcovej skale je okolo 60 dier, niektoré časom schátrali. Včelárik si robí hlboké vodorovné hniezda, ktoré umiestňuje vysoko, kde sa tak ľahko nedostane človek ani iný jeho nepriateľ. Je veľmi plachý, vo svojej blízkosti nemá rád ruch.

„Chodím pozerať každý rok, kedy sa vracajú. Nepostrehol som, aby prileteli skôr ako koncom apríla, častejšie to býva až začiatkom mája. Včeláriky rýchlo odlietajú. Začiatkom septembra a niekedy už koncom augusta ich niet. Riadia sa podľa toho, ako rýchlo cítia príchod zimy,“ doplnil Papcún.