Vo Vysokých Tatrách identifikovali nový genetický typ kamzíka

0

Správa Tatranského národného parku (TANAP) koordinovala v tomto roku realizáciu projektu Ochrana a monitoring kamzíka vrchovského tatranského, pričom boli odchytené štyri jedince za účelom sledovania ich časopriestorovej aktivity s použitím telemetrických obojkov.

Počas projektu sa podľa riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka podarilo identifikovať nový genetický typ kamzíka Tatra X.

„Samotný obojok je vybavený GPS a GSM modulom, teplotným snímačom, VHF vysielačom a automatickým vypínacím mechanizmom. V prípade zlyhania tohto mechanizmu sú súčasťou obojka bavlnené vrstvy, ktoré sa opotrebovaním a vplyvom počasia rozpadnú a následne kamzík obojok stratí,“ vysvetlil Majko. Súčasťou projektu boli tiež DNA analýzy a biotechnologické služby na prítomnosť parazitov vo vzorkách trusu.

V minulých výskumoch realizovaných na populácii kamzíka bolo na základe biologického materiálu pochádzajúceho väčšinou z nájdeného trusu identifikovaných deväť samíc, ktorých gény sa stali základom pre populáciu kamzíka v Tatrách. „Cieľom súčasného výskumu bolo tiež zhodnotiť populáciu kamzíka žijúceho v Tatrách na genetickej úrovni. Za týmto účelom boli porovnané genetické dáta kamzíkov žijúcich v Tatrách s ostatnými kamzíkmi žijúcimi v Európe. Podarilo sa nám identifikovať nový genetický typ kamzíka Tatra X, doposiaľ nepublikovaný v génovej banke a zároveň opäť potvrdiť jedinečnosť slovenskej populácie kamzíka vo svete,“ uviedol Majko.

Vo výskume bude podľa neho potrebné pokračovať a ďalšie získané vzorky identifikovať až na úroveň jedinca. „Tento prístup nám umožní hodnotiť rodinné vzťahy v populácii, mieru príbuznosti a mnohé iné parametre. Identifikácia variabilných úsekov chromozómu Y v populácii kamzíka tatranského poskytne informácie o otcovských zakladateľských líniách a doplní celkový obraz o našom autochtónnom poddruhu. Získaná databáza spolu s údajmi o lokalizácii biologického materiálu prostredníctvom GPS súradníc nám poslúži ako základ databázy pre sledovanie a ochranu kamzíka,“ uviedol. Biotechnologické služby na prítomnosť parazitov vo vzorkách trusu prispeli podľa Správy TANAP-u k zisteniu zdravotného stavu kamzičej populácie v Tatrách. „Tieto informácie nám poslúžia na stanovenie nových cieľov a následný výskum vplyvu faktorov prostredia na celkovú populáciu kamzíka,“ priblížil.

Ochrana kamzíka vrchovského tatranského má na Slovensku dlhú históriu. Jej začiatky v tatranskej oblasti pochádzajú už z polovice 19. storočia. Početnosť kamzíkov za posledné desaťročia značne kolísala. Najnižšie zaznamenané stavy boli po druhej svetovej vojne, kedy boli na hranici vyhynutia. Od roku 2000 došlo k zintenzívneniu praktickej ochrany kamzíka, čo sa prejavilo postupne aj na jeho početnosti. „V súčasnosti sa na celom území Tatier vykonáva pravidelné sčítanie kamzičej zveri dvakrát ročne. Na slovenskej aj poľskej strane sme na jeseň tohto roku zaevidovali 1367 jedincov,“ uzavrel riaditeľ Správy TANAP-u.