Ochrana vtáctva na Hornej Orave si vyžiada asi 2,1 milióna eur

0

Opatrenia na ochranu vzácnych vtáčích druhov na Hornej Orave by si mali do roku 2046 vyžiadať vyše 2,1 milióna eur.

Väčšina prostriedkov má pochádzať z eurofondov. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava, ktorý 25. januára schválila vláda, má pomôcť zlepšiť súčasný stav 21 druhov vtáctva a zachovať priaznivý stav dvoch druhov.

„Kritická je situácia predovšetkým u druhov hlucháň hôrny, kalužiak červenonohý, tetrov hoľniak, ktoré bez realizácie primeraných opatrení v území nemajú možnosť prežitia. Naopak, pozitívnym príkladom sú druhy jariabok hôrny, orol skalný, sova dlhochvostá, tesár čierny, ktoré sú v území v dobrom stave aj vďaka primeranému hospodáreniu, ktoré zabezpečuje ich dlhodobú perspektívu prežitia v území,“ uviedlo ministerstvo životného prostredia.

Horná Orava patrí medzi rozlohou najväčšie chránené vtáčie územia Slovenska. Vďaka relatívnej zachovalosti lesných porastov i zvyškov tradičného obhospodarovania lúk a pasienkov sa tu dosiaľ zachovali podmienky pre život viacerých vtáčích druhov, ako napríklad hlucháňa hôrneho, chrapkáča poľného, jariabka hôrneho, orla krikľavého, prepelice poľnej, včelára lesného.

Vybudovaním Oravskej priehrady v roku 1953 sa vytvorili možnosti pre hniezdenie ďalších významných druhov, ako je kalužiak červenonohý, rybár riečny. Brehy Oravskej priehrady, ako aj zachovalé vodné toky, obýva rybárik riečny. Priehrada a priľahlé mokrade ležiace na významnej migračnej ceste vtáctva Karpatmi sa tak stali miestom odpočinku pre tisíce migrujúcich vtákov.

Chránené vtáčie územie Horná Orava bolo vyhlásené v roku 2005 ako prvé chránené vtáčie územie na Slovensku. Ako prvé má aj základný dokument pre zabezpečenie starostlivosti na ďalších 30 rokov. „Schválenie programu starostlivosti bude začiatkom pre systematickejšiu realizáciu opatrení a budú tiež vytvorené podmienky pre financovanie ochranárskych činností z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020,“ vysvetlil envirorezort.