V Bratislave otvorili stredoeurópske výcvikové centrum

0

V hlavnom meste vzniklo výcvikové centrum stredoeurópskeho významu. 

Areál v Devínskej Novej Vsi poskytuje lepšie podmienky pre výcvik služobných psov, ustajnenie a veterinárnu starostlivosť. Stredoeurópske výcvikové centrum Canispol Slovakia otvorilo Ministerstvo vnútra SR 16.februára 2016. Projekt vybudovania centra bol financovaný Programom švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

 

minister vnútra SR Robert Kaliòák, ve¾vyslanec Švajèiarskej konfederácie v SR Alexander Wittwer, viceprezident Policajného zboru generál ¼ubomír Ábel, riadite¾ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru SR plk. Branislav Diï

inštruktor špeciálneho výcviku služobných psov kpt. Michal Ïurica, belgický ovèiak Axel moderný koterec

belgický ovèiak Chavez oznaèenie prítomnos omamných a psychotropných látok fiktívna skrýša

inštruktor špeciálneho výcviku služobných psov kpt. Michal Ïurica belgický ovèiak Chavez odmena úspešné vyh¾adanie omamných a psychotropných látok fiktívna skrýša

príslušníèka jazdeckej polície ppor. Lenka Wieszová, belgický ovèiak Yogi originálna ukážka súèinosti koòa a psa pátracie práce terén

príslušníèka jazdeckej polície ppor. Lenka Wieszová, belgický ovèiak Yogi originálna ukážka súèinosti koòa a psa pátracie práce terén