Súdny dvor EÚ: Kozmetiku so zložkami testovanými na zvieratách možno zakázať

0

Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že európska legislatíva chráni európsky trh pred kozmetickými výrobkami, ktorých zložky boli podrobené testom na zvieratách.

Pokiaľ sa tieto testy vykonali mimo EÚ s cieľom umožniť uvedenie výrobku na trh v tretích krajinách a výsledky týchto testov sa použili na preukázanie bezpečnosti výrobku, uvedenie tohto výrobku na trh únie je možné zakázať.

Profesné združenie European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI), zastupujúce výrobcov zložiek používaných v kozmetických výrobkoch v EÚ, sa obrátilo na britské súdy s cieľom určiť, či traja jeho členovia, ktorí uskutočnili testy na zvieratách mimo EÚ s cieľom umožniť predaj kozmetických výrobkov v Číne a Japonsku, nesú trestnoprávnu zodpovednosť v prípade, že na britský trh uvedú kozmetické výrobky obsahujúce zložky, ktoré boli podrobené takýmto testom.

Nariadenie o kozmetických výrobkoch platné v EÚ zakazuje uviesť na trh výrobky, ktorých zložky boli na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia podrobené testom na zvieratách.

EFfCI tvrdí, že o porušenie nariadenia nejde, ak sa testy na zvieratách vykonajú s cieľom splniť legislatívne požiadavky tretej krajiny. Britské súdy sa v tejto súvislosti obrátili na Súdny dvor EÚ v Luxemburgu, v ktorého kompetencii sú spory súvisiace s európskou legislatívou.
Luxemburská inštitúcia uviedla, že predmetné nariadenie má stanoviť podmienky prístupu kozmetických výrobkov na trh EÚ a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, pričom sa majú súčasne zaistiť dobré životné podmienky zvierat prostredníctvom zákazu testov na zvieratách. Prístup na trh EÚ je preto podmienený dodržaním ákazu vykonávania testov na zvieratách.

V tejto súvislosti Súdny dvor EÚ skonštatoval, že na účely splnenia požiadaviek nariadenia EÚ sa berú do úvahy testy uvedené v správe o bezpečnosti kozmetického výrobku, a to bez ohľadu na to, či sa vykonali s cieľom uviesť kozmetické výrobky na trh v tretích krajinách.

Súdny dvor spresnil, že právo únie nestanovuje žiadne rozlíšenie podľa miesta, kde sa testy na zvieratách vykonali. Preto súd rozhodol, že možno zakázať uviesť na trh EÚ kozmetické výrobky, ktorých určité zložky boli podrobené testom na zvieratách mimo územia únie s cieľom umožniť ich uvedenie na trh v tretích krajinách.