RVPS v Komárne nariadila veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

0

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Komárno nariadila v stredu (12.1.) na základe zistení a potvrdení vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákoch v oblasti melioračného kanála Lándor a štrkoviska Kava v okrese Komárno veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat.

Choroba bola zistená v dňoch 9. a 10. januára a potvrdená v dňoch 10. a 11. januára, pričom podľa RVPS Komárno môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat i ľudí.

Opatrenia sa týkajú mesta Komárno a mestských častí Lándor, Kava, Ďulov Dvor, Nová Osada, Tehelňa, Malá Iža, Veľký Harčáš, Hadovce, Poľovníckeho združenia Ďulov Dvor, Vrbová nad Váhom a Zelený Háj v Hurbanove, ako aj všetkých chovateľov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v monitorovacej oblasti s okamžitou platnosťou až do odvolania.

Okrem toho sa zriaďuje monitorovacia oblasť s polomerom tri kilometre od miesta nálezu, do ktorého zapadá katastrálne územie mesta Komárno a uvedených mestských častí. V nej RPVS nariaďuje mestu Komárno do 16. januára vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme (zvlášť pre komerčné a nekomerčné chovy).

Ďalej sa chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí nariaďuje zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí – dezinfekciu pri vstupoch a výstupoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí, zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi, voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu a oznamovať RVPS Komárno akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí.

Uvedené poľovnícke združenia by podľa opatrení mali mať zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných, venovať by sa mali vyhľadávaniu mŕtvych alebo chorých vtákov a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, mali by oznamovať výskyt mŕtvych vtákov RVPS Komárno. Zároveň majú poľovnícke združenia zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva, ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody okrem prípadu, že je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely a tiež zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.

Ako vyplýva z veterinárnych opatrení mesto Komárno by malo o všetkých nariadených opatreniach, zákazoch a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom mestskej televízie a informačnej tabule, miestnou tlačou alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.

Obce a chovatelia majú zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch a výstavách alebo iných podujatiach a takisto premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí z monitorovacej oblasti v priebehu prvých 15 dní po zriadení tejto oblasti.