Podmienky súťaže Naj útulkáč

Všeobecné podmienky súťaže Naj útulkáč

Prevádzkovateľom internetového portálu Útulkovo.sk je TERAZ MEDIA, a.s. so sídlom v Bratislave, Lamačská cesta 3, 841 04, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sro, vo vložke č. 5812/B. Prevádzkovateľ vydáva v súlade s platnou legislatívou SR tieto Všeobecné obchodné podmienky pre suťaž Naj útulkáč (dalej len podmienky):

I. Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľ na svojom internetovom portáli Útulkovo.sk umožňuje návštevníkovi zapojiť sa do súťaže Naj útulkáč. Stačí poslať fotografiu svojho domáceho miláčika adoptovaného z útulku.
Návštevník zapojením do súťaže, pod ktorým sa rozumie odoslanie zodpovedajúceho formulára v súťaži, vyhlasuje, že bezvýhradne akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky pre portál Útulkovo.sk a rovnako bezvýhradne akceptuje aj podmienky súťaže Naj útulkáč, do ktorej sa zapojil. Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich. Všeobecné obchodné podmienky súťaže Naj útulkáč sa nevzťahujú na súťaže organizované na iných stránkach, ako je portál Útulkovo.sk a to ani v prípade, že na takúto súťaž linka z portálu Útulkovo.sk odkazuje.

II. Podmienky účasti

Súťaž je určená všetkým návštevníkom portálu. Do súťaže sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s., a ani obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaž usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

III. Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorej pes získal najviac lajkov na portáli Útulkovo.sk a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená. Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu. Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov. V prípade, že je výhercovi výhra doručená poštou alebo kuriérom a nepreberie si ju v odbernej lehote, výhra prepadáva v prospech prevádzkovateľa portálu. Rozhodnutie o tom, čo je ospravedlniteľný dôvod, je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa portálu Útulkovo.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za chyby doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe nesprávneho doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje prevádzkovateľ na výhercu. Výhra a výhody získané v súťaži Naj útulkáč nie sú právne vymáhateľné. Výhru v súťaži nie je možné zameniť za hotovosť, ani za iný produkt alebo službu. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej legislatívy (§ 9 ods. 2 písm. m/ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) sú výhry z reklamných súťaží a žrebovaní od dane oslobodené len do výšky 350 eura za cenu alebo výhru. Výhry prevyšujúce sumu 350 eura sú považované za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. i/ zákona. Povinnosť zdaniť výhru má organizátor súťaže iba v prípade peňažných výhier. Nepeňažné výhry sú zdaňované prostredníctvom daňového priznania, ktoré je povinný po skončení kalendárneho roka podať výherca.

IV. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú na účely týchto podmienok všetky identifikačné údaje poskytnuté účastníkom súťaže prevádzkovateľovi portálu (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …). Prevádzkovateľ portálu je oprávnený aj bez súhlasu účastníka spracovávať osobné údaje nevyhnutné na účel realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
V prípade, ak účastník pri registrácii alebo kedykoľvek po nej na portáli prevádzkovateľa súhlasil so spracovávaním osobných údajov na účely priameho marketingu (ďalej aj len ako „súhlas“) a to tak, že akékoľvek osobné údaje účastníka môže prevádzkovateľ portálu Útulkovo.sk poskytnúť marketingovému partnerovi súťaže za účelom odovzdania výhry, ako aj na rozposielanie marketingových ponúk. Marketingový partner súťaže je identifikovaný pri každej súťaži osobitne.
Súhlas podľa týchto podmienok dáva účastník súťaže na dobu najmenej jedného roka odo dňa jeho udelenia na portáli Útulkovo.sk. Súhlas podľa týchto podmienok trvá jeden rok od každého prihlásenia sa účastníka na portál Útulkovo.sk a zanikne v prípade, ak od posledného prihlásenia účastníka na portál Útulkovo.sk uplynie lehote jedného roka. V prípade, ak súhlas účastník prevádzkovateľovi portálu Útulkovo.sk udelil a súhlas účastníka zanikol podľa týchto podmienok, účastník znovu udeľuje súhlas podľa týchto podmienok každým prihlásením na portál Útulkovo.sk.
Účastník je oprávnený súhlas podľa týchto podmienok kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailu s informáciou o odvolaní súhlasu na adresu utulkovo@tasr.sk alebo písomne listom odoslaným na adresu sídla prevádzkovateľa portálu.
Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Účastník nie je podľa žiadneho všeobecne záväzného právneho predpisu povinný poskytnúť prevádzkovateľovi svoje osobné údaje ani svoj súhlas s ich spracovaním za účelom uvedeným v týchto podmienkach a poskytnutie osobných údajov a súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné.
Účastník je oprávnený na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa portálu Útulkovo.sk:
a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
b) odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
c) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
e) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Účastník je oprávnený na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať u prevádzkovateľa voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.
Účastník je oprávnený na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať u prevádzkovateľa kedykoľvek voči spracúvaniu osobných údajov nevyhnutných na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa bez jeho súhlasu, vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Každý účastník má právo požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie informácie o spracovaní jeho osobných údajov, ktorá mu bude bez zbytočného odkladu poskytnutá. Za poskytnutie informácie je prevádzkovateľ oprávnený požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie informácie. Každý účastník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ realizuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka alebo v rozpore so zákonom, môže požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie, alebo požadovať, aby prevádzkovateľ odstránil takto vzniknutý stav. V prípade ak bude žiadosť účastníka vyhodnotená ako oprávnená, prevádzkovateľ odstráni chybný stav. Pokiaľ prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, môže sa subjekt osobných údajov obrátiť na Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo subjektu osobných údajov obrátiť sa na Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky tým nie je dotknuté.
V. Ostatné ustanovenia
Prevádzkovateľ si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavanie výhry v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasť v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 31.januára 2013.