OSN VARUJE: U mladých ľudí klesá zodpovednosť za zachovanie živočíšnych druhov

0 471

Na počúvanie mladých ľudí položila dôraz Organizácia Spojených národov pri príležitosti Svetového dňa divej prírody (World Wildlife Day), ktorý pripadá na 3. marca.

V roku 2017 OSN tému Svetového dňa divej prírody – Počúvajme hlasy mladých ľudí – odôvodnila faktom, že podľa Populačného fondu OSN (UNFPA) je okolo 1,8 miliardy ľudí, teda štvrtina svetovej populácie, vo veku desať až 24 rokov.

Aj keď štvrtinu svetovej populácie tvoria mladí ľudia, vývoj postojov, názorov či správania tejto časti obyvateľstva Zeme k životnému prostrediu je znepokojujúci a dá sa z neho vycítiť pokles osobnej zodpovednosti jednotlivých mladých ľudí v otázke zachovania divožijúcich živočíšnych druhov a životného prostredia, uviedla OSN na svojej webovej stránke.

Svetový deň divej prírody v tomto roku poskytuje novú šancu podnietiť mladých ľudí, aby sa začali venovať otázke zachovania divej prírody. Zároveň je tretí marec príležitosťou nadviazať vzájomný dialóg a spoločne vytýčiť novú cestu k lepšiemu svetu. Mladí ľudia majú možnosť vyjadriť sa k vypracúvaným stratégiám na zníženie dopytu s cieľom zastaviť nezákonné obchodovanie s divožijúcimi druhmi v budúcnosti.

Svetový deň divej prírody ponúka príležitosť upozorniť verejnosť na nespočetné, krásne a rozmanité formy divej fauny a flóry. Zároveň tento deň dáva možnosť zvýšiť informovanosť ľudí o tom, aký úžitok môžu mať, ak sa budú venovať ochrane prírody, uviedla OSN.

Divé druhy fauny a flóry majú nevyčísliteľnú hodnotu a prispievajú rôznym spôsobom k trvalo udržateľnému rozvoju, v prospech národov najmä z environmentálneho, genetického, sociálneho, ekonomického, vedeckého, vzdelávacieho, kultúrneho, rekreačného a estetického pohľadu.

OSN vyzvala svoje členské štáty, občiansku spoločnosť, mimovládne organizácie, ako i zástancov ekologických názorov, aby si pripomínali tento deň.

Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) vyhlásilo 3. marec za Svetový deň divej prírody rezolúciou A/RES/68/205, ktorú prijalo na svojom 68. zasadnutí 20. decembra 2013. Hlavným cieľom vyhlásenia tohto svetového dňa bolo a ostáva zvýšiť úroveň povedomia o zachovaní divej prírody pre ľudstvo.

VZ OSN vybralo uvedený dátum preto, lebo 3. marca 1973 bol schválený Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Tento dohovor zohráva dôležitú úlohu pri regulácii medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín.

Už na 16. zasadnutí Konferencie krajín CITES, ktorá sa konala v Bangkoku 3.-14. marca 2013, zaznel návrh, aby bol vyhlásený za Svetový deň divej prírody práve 3. marec. Navrhovateľom príslušného uznesenia CITES bolo Thajsko, ktoré výsledky zasadnutia odovzdalo VZ OSN.

Prvýkrát sa Svetový deň divej prírody pripomínal v roku 2014.