Od septembra budú Bratislavčania hlásiť zatúlané psy mestskej polícii

0 3033

BRATISLAVA – Prvého septembra 2014 začína platiť nová zmluva o veterinárnej asanácii medzi hlavným mestom a Slobodou zvierat. Služby odchytu a odvozu zabehnutých, zranených a uhynutých zvierat v intraviláne mesta bude naďalej zabezpečovať Sloboda zvierat, mení sa však systém nahlasovania prípadov.

Všetky nálezy spoločenských zvierat (pes, mačka, fretka) a mestských zvierat (holub, potkan) budú od 1. septembra občania nahlasovať mestskej polícii (MsP) na telefónnom čísle 159 a nie priamo na dispečing Slobody zvierat, ako tomu bolo doposiaľ. Útulkovo.sk o tom informovala Silvia Čaňová zo Slobody zvierat.

Telefónne číslo MsP 159 bude slúžiť na prijímanie hlásení občanov počas dňa i noci a prijaté hlásenia bude MsP vo forme emailových žiadostí zasielať Slobode zvierat. Na ich základe bude Sloboda zvierat vykonávať výjazdy a odchyty stratených a zranených zvierat a zber kadáverov. Zvieratá prinesené do útulku nálezcami útulok príjme a záznam o prijatí zašle MsP. Nový postup navrhlo vedenie hlavného mesta.

ocova1

„Mestská polícia si na čísle 159 preberie tabuľkovou formou všetky potrebné informácie o zvierati a mieste jeho výskytu i údaje o nahlasovateľovi. Rovnako budú spísané presné údaje o dátume a čase výkonu odchytu, umiestnenie do karantény i údaje o prípadných ďalších potrebných úkonoch, ktoré vykoná Sloboda zvierat,“ uviedla vedúca referátu mediálnej komunikácie bratislavského magistrátu Daniela  Rodinová.

Linka dispečingu bratislavského útulku 02-16 187 ostáva funkčná a verejnosti bude naďalej poskytovať informácie o nálezoch stratených zvierat, aktuálnej ponuke zvierat a adopciách, venčení a aktivitách organizácie v čase prevádzkových hodín útulku od 9.00 do 18.00 hod.

Bratislavský dispečing občianskeho združenia Sloboda zvierat prijíma v súčasnosti denne okolo 80 hlásení verejnosti a za zvieratami do ulíc mesta podnikne každý deň v priemere 30 výjazdov.

„Každý výjazd za opusteným alebo zraneným zvieraťom realizujeme už 20 rokov na území hlavného mesta podľa jeho vážnosti bezodkladne po nahlásení občanmi,“ vysvetlila predsedníčka Slobody zvierat Pavlína Dugovičová. Ako dodala, práca s nahlasovateľmi prípadov vyžaduje od pracovníkov Slobody zvierat skúsenosti, aby vedeli získať všetky potrebné informácie v takom rozsahu a kvalite, aby výjazd bol zrealizovaný úspešne a zvieraťu sa dostala okamžitá pomoc.

ilustračné foto1

„Obávame sa, že bude dochádzať k výrazným časovým posunom zabraňujúcim konať okamžite v prospech záchrany zvieraťa,“ upozornila predsedníčka.

Na druhej strane vedenie mesta bude mať podľa nej príležitosť oboznámiť sa s celou škálou problémov, ktoré musí pri záchrane zvierat na území mesta Sloboda zvierat riešiť. „Na mantinely legislatívnych nedostatkov narážame pri záchrane zranených divožijúcich zvierat, chránených druhov, poľovnej zveri, absentuje záchranná stanica pre tieto druhy, problémy sú s určením vlastníctva zvieraťa, trestnoprávnou zodpovednosťou pri odchyte zvieraťa pôvodného vlastníka, vstupmi na súkromné pozemky a do objektov, kedy je potrebná súčinnosť štátnej polície, hasičov, dialničnej polície ako i RVPS. Osobitnou kapitolou sú majitelia, ktorí sa zbavujú vlastného zvieraťa,“ vysvetlila.

Za prínosné rozhodnutie zo strany mesta a významné zefektívnenie pomoci zvieratám v núdzi by Sloboda zvierat považovala povinné vybavenie MsP čítačkami mikročipov. Výsledkom by bol okamžitá a bezpečná identifikácia majiteľa zvieraťa, jeho informovanie o náleze a skorý návrat zvieraťa domov, bez stresujúceho prevozu zvieraťa do útulku.

Nová tabuľková forma zápisu bude slúžiť ako podklad pri fakturácii služieb od Slobody zvierat, ktoré sú definované v zmluve s hlavným mestom. „Vytvára sa tým systém kontroly činnosti Slobody zvierat a to tak, že podklady zaznačené v spisovom zázname sa musia zhodovať s údajmi v objednávkach, ktoré dostala organizácia od mestskej polície,“ uviedla Rodinová. Mesto tak uhradí len tie výkony, ktoré objednala mestská polícia.

Na činnosť odchytu a asanácie túlavých či uhynutých zvierat je vyčlenených podľa zmluvy 89.000 eur bez DPH. Partner mesta vzišiel z verejnej súťaže a zmluva na poskytnutie nepretržitých služieb je viazaná na dobu určitú v trvaní 12 mesiacov.

Okrem výjazdu, strechy nad hlavou a krmiva, dostávajú všetky prijaté a ustajnené zvieratá v útulku očkovanie, odčervenie, označenie mikročipom, veterinárne kontroly a ošetrenie, liečbu, a dospelé jedince podstupujú kastráciu. Po povinnom 5-dňovom pobyte v karanténe sa zviera presúva do útulkovej časti, pričom priemerná dĺžka pobytu zvieraťa v útulku je štyri mesiace.

sloboda zvierat

„Celý pobyt zvieraťa v útulku a prevádzka, budovanie a údržba útulkového komplexu, ktorý poskytuje domov 300 zvieratám, hradí Sloboda zvierat bez príspevku mesta. Nové sadzby nepokryjú ani tretinu našich nákladov potrebných na umiestnenie zvierat do karantény. Preto budeme ešte viac odkázaní na empatiu a pomoc verejnosti, vďaka ktorej je záchrana zvierat v takomto rozsahu počas dlhých rokov vôbec možná,“ konštatovala Dugovičová.

Sloboda zvierat vykonáva asanačnú službu pre hlavné mesto od roku 1995. V Bratislave prevádzkuje karanténu a útulok s kapacitou 300 zvierat. V roku 2013 prijal bratislavský útulok 3061 zvierat (70 divožijúcich), nový domov formou adopcie našli 2371 zvieratám, pôvodnému majiteľovi bolo vrátených 561 zvierat.

Útulkovo.sk/TASR
Ilustračné foto: Sloboda zvierat